Visit: Directions | Contact: Details

New Acquisitions Exhibition

Main Gallery
27 January to 4 May 2008

Home > Exhibitions > New Acquisitions Exhibition

New Acquisitions Exhibition

A selection of recently acquired works, some which have never been on exhibition, will be exhibited on a New Acquistions Exhibitions.

The acquisition of new artworks is one of the core functions of an art museum. As stated in the Tatham Art Gallery policy: "The Acquisitions policy for the Gallery's permanent collection is to enhance and expand on the existing collection".

The Acquisitions committee is appointed by the Tatham Art Gallery Board and has a responsibility to ensure that the Gallery's collection grows with works of high quality and significant value. The Gallery accepts donations of artworks that meet requirements laid down in the acquisitions policy.

A number of significant bequests have been made to the Gallery collection over the last couple of years. Works were also purchased from exhibitions such as Jabulisa 2006, the 2007 Echo Craft Bazaar and directly from artists.

Umbukiso wemisebenzi emisha

Iqoqwana lemisebenzi yekhethelo esanda kuzuzuwa nengakaze ibonwe ngaphambilini izoba nombukiso wayo.

Ukuqoqa nokuthola imisebenzi yobuciko emisha yinxenye yomisebenzi wethu njengendawo yokuqoqa nokugcina amagugu. Lokhu kuchazwa kahle nawumthetho owengamele iTatham "ukuqoqa imisebenzi ezoba yinxenye yeqoqo lasegalari kuwukwandisa nokuhlumelelisa leliqoqo lemisebenzi egcinwe yigalari".

Ikomidi elibhekene nokwenza lomsebenzi liqokwa abengamele ukuphathwa nokusebenza kwegalari ngaleyondlela ikomidi lizibophezela ekusebenzisaneni nabamele ukusingathwa nokuphathwa kwegalari ekuqokeni imisebenzi yobuciko esezingeni eliphezulu nebalulekile ngokuhlomulisa nokwandisa iqoqo lethu. Igalari iyayamukela iminikelo yemisebenzi yobuciko engena- khaxa kulemigomo ebekwa yimithetho eyengamele imisebenzi emisha yobuciko egalari.

Kuleminyakana edlule igalari izuze imisebenzi eminingi engamafa yaphinda yathenga neminye ukwengeza kuleyo esiyiqoqo layo. Njengaleyo eyedhengwa kumbukiso i-Jabulisa 2006 ne-Echo Craft Bazaar yango-2007 eminye ethengwe-gqo kumaciko ayenzayo.


More Exhibitions

Collection

Johansson collectionThe Tatham Art Gallery holds an Art Collection that contains significant British and French artworks dating back to the 18th century. Its South-African art collection is focused on, but not exclusive to, the art of KwaZulu-Natal.

Exhibitions

ImageThe Tatham Art Gallery hosts a range of Art Exhibitions. These include traveling and researched exhibitions as well as exhibitions initiated by the Gallery and compiled from the collection.

Articles

A selection of current and archival articles from the Tatham Art Gallery. These articles provide a historical and contemporary perspective on the Gallery and the visual arts in KwaZulu-Natal.

Art Gallery Shop

ImageThe Tatham Art Gallery shop stocks high quality works by local crafters. It is an ideal place to find unique presents and original collectables.