Visit: Directions | Contact: Details

Mandalas, Memories and Magic Circles

Jutta Faulds
The Schreiner Gallery
25 November 2007 to January 2008

Home > Exhibitions > Mandalas, Memories and Magic Circles

Mandalas, Memories and Magic Circles' displays the personal explorations of the local well known fibre artist Jutta Faulds. Jutta was born in Germany but has lived in Africa for many years. Her works draw on mixed European, African and Indian backgrounds. Jutta attempts a visit of India every couple of years.


"The circle has been a recurring theme in my work for a long time. Indeed, the circle occurs in nature as well as man made objects in abaundance; it is always with us. Mandalas take this symbol further and make it the central focus on which to build thoughts, intended to calm the mind in a meditative or contemplative way. Regarding religious beliefs the mandala is non-specific. Mandalas can be found in Christian images as well as other major religious movements. The Sanscrit word 'mandala' means 'circle' and symbolises wholeness. In Christian symbolism the circle refers to the 'divine', or 'eternity'.

Making art can be a meditative process, and I have approached mandala making in that way; these mandalas are intuitive rather than intellectual or analytical, though I hope they reach out beyond the self indulgence and allow the viewer his/her own room for contemplation and response.

Making meaningful mandalas is not skill related. Being over concerned with applying skills and looking for perfection ('resolution' in art-speak) could get in the way of thoughts wanting to be freed. Rather, it is about gaining insights which inform the next step we take. It is about reflection, as well as focus and discipline.

It is about involvement.

N.B. mandalas, though they may symbolise eternity do NOT have to be permanent in themselves.

I am a fibre artist and thus use mostly 'fibrous' materials, using the term widely. Similarly techniques tend to include textile related ones like stitching, more than others. My mandalas reflect this approach, and gave me scope to explore some of these processes more fully, all of which have their own meditative powers. After a couple of tentative attempts at mandala making in a workshop given by Kobie Venter, I launched into the work 'a mandala a day...' which is a collection of very personal introspective works on Indian hand made paper.

My current work concentrates on the never-ending creative (and therapeutic) potential of hand-made felt, working on a very small scale. I enjoy mixing media, so there is bound to be some overlap in the categories I have listed. My work often includes found materials, including waste of all kinds, organic or man-made, sometimes humble, sometimes precious: it allows things a second chance, another voice, and in some cases delays the evil day when they get returned into the eco system.

Better to take them out of circulation if only for a time. And in the spirit of the mandala: it allows contemplation and soul searching."

Jutta FauldsI Mandalas Memories and Magic Cicles

"I- Mandala,Memories and Magic Circles iveza imizwa yaleliciko elisebenza kakhulu ngendwangu nendlela elibuka ngayo lizizwe ngayo.U-Jutta Faulds ongowokuzalwa e-Germany kepha osehlale isikhathi esiningi kuleli lase- Afrika. Imisebenzi yakhe isuselwe ezizweni eziningi kusukela e-Europe, Afrika nase Ndiya.UJutta uvamile ukuvakashela ezweni lase Ndiya njalo emuva kweminyakana embalwa.

Uwuchaza kanje umsebenzi wakhe: Indilingi iyisimo ebesesivame ukuvela kakhulu emsebenzini wami nakwindalo.

I -Mandalas, iyaluqhubeza loluphawu ilwenze libe ilo esigxilisa kulo imicabango yethu ngokujulile. Ngokwezenkolo i-Mandala ayiqondakali, iyisimo esitholakalayo ezinkolweni ezahlukene ngisho nakwi -nkolo yobu Kristu.

Igama le-Sancrist , liyichaza njengendilinga ewuphawu lwento 'ephelele' 'nengcwele'. Ukwenza umsebenzi wezandla kungaba ukuziphumuza, yiyona ndlela engiyaye ngiyibuke ngayo i-Mandala.

I-Mandala igxile kakhulu ekucabangeni kunasekubukeni yize noma ngimvumele umbukeli ukuthi aveze olwakhe uvo ngayo. Kepha ukwenza i-Mandala, ewubuchwepheshe akudingi ikhono noma umcabango ojulile kangako, ngoba lokho kuphambene ne 'nkululeko’' yenqondo/imicibango yomumntu oyenzayo. Kepha kuwukuveza lokho okucashile emehlweni enyama okuyimizwa yomenzi wayo.

N.B. I-Mandala yize noma ingukuveza ukupheleliseka ayidingi ukuthi ihlale isikhathi eside.

Ngiwumenzi wobuciko bendwangu,yingakho ngisebenzisa yona kakhulu.Ngokuvamile uma usebenzisa indwangu uyaye ugcine usungumthungi sewenza nokunye okuhlanganisa ukusebenza ngendwangu.

I-Mandala yami ikuveza kahle lokhu ngemidlinzo nokuveza imicabango ngokujulile.Emuva kwesikhashana ngisebenzisana noKobie Venter ekwenzeni ama-Mandala,ngenze umsebenzi obizwa nge 'Mandala a day' okuyiqoqo lemisebenzi ewumzwangedwa ngephepha elenziwe ngesandla lase Ndiya. Umsebenzi wami njengamanje ugxile ekwenzeni imisebenzi emincane, enge'nasiphetho' endwangini yohlobo lwe Felt olwenziwe ngesandla. Ngikuthokozele ukuxuba izinto kulomsebenzi;ezitholiwe neziyimfucuza ngizinike ithuba lesibili lokuzisebenzisa kabusha .Ngokuka moya i-Mandala isivumela ukuba sizibheke ngokusha sicabange ngokujula kulokho esikwenzayo nesiyikho."

Jutta Faulds


More Exhibitions

Collection

Johansson collectionThe Tatham Art Gallery holds an Art Collection that contains significant British and French artworks dating back to the 18th century. Its South-African art collection is focused on, but not exclusive to, the art of KwaZulu-Natal.

Exhibitions

ImageThe Tatham Art Gallery hosts a range of Art Exhibitions. These include traveling and researched exhibitions as well as exhibitions initiated by the Gallery and compiled from the collection.

Articles

A selection of current and archival articles from the Tatham Art Gallery. These articles provide a historical and contemporary perspective on the Gallery and the visual arts in KwaZulu-Natal.

Art Gallery Shop

ImageThe Tatham Art Gallery shop stocks high quality works by local crafters. It is an ideal place to find unique presents and original collectables.