Visit: Directions | Contact: Details

Education - Artists' Forum, Art Classes and Workshops

from the Tatham Art Gallery Outline: September to December 2007

Home > Articles > Education from Outline

Artists' Forum

26 September
31 October
28 November

Working without support, an artist may easily become unfocussed. Having the opportunity for discussion and feedback from other artists and interested people can be of great benefit. Artists are invited to bring works for discussion to the Tatham Art Gallery. The forum provides a place to overcome the isolation in which artists normally work. The focus is on a discussion of content and techniques, led by education staff and experts from other fields. The emphasis is on a discussion of the content in artworks and the appropriate techniques for expressing these.

The Artists' Forum has been very popular. A number of regular Forum goers have participated in Challenging Jabulisa. Other artists such as Penny Waller and Corina Lemmer used the Forums to finalise their works for exhibitions at the Gallery. Due to demand we will now also have and Artists' Forum on a Saturday, though not as regularly as the Wednesday meetings.

Isigungu samaciko

Ukusebenza ngalodwana kweciko kulenza lilahlekelwe ugqozi nentshisekelo yokuqhubekela phambili ngelikwenzayo.Ukuba nendawo lapho lingahlanganyela khona libonisane namanye amaciko lizwe novo lwabanye abantu abanogqozi nolwazi ngemisebenzi yobuciko kungaliphumelelisa. Amaciko ayamenywa ukuhlanganyela namanye amaciko kuboniswane ngemisebenzi yawo kwisigungu samaciko esibakhona njalo eTatham Art Gallery ngezinsuku ezingenhla.Kulesigungu kulekelwa amaciko angaziboni esebenza ngaphandle kwesisekelo. Kudingidwa izinto ezifana ne ndikimba yesithombe nezindlela zokwenza umsebenzi wobuciko osezingeni eliphezulu.Lesigungu siholwa ababhekene nezemfundo nokufundisa lapha.

e-Galari bekanye nochwepheshe kulendima. Amaciko abevamile ukuza kulesigungu abeyingxenye enkulu kumbukiso wethu i-Challenging Jabulisa yalonyaka,lapho sibala abantu abafana no Penny Waller beno Coruna Lemma. Sibone kunesidingo sokuyenza nangeMigqibelo i-Artist's Forum yize noma kungeke kwafana nakule ebakhona njalongoLwezithathu.

Art classes

28 September - Registration
5 October - Introduction to drawing and materials (pencil)
12 October - Observational Drawing: Still life (ballpoint pen)
19 October - Introduction to Colour: Still life (pastel)
26 October - Colour Theory: Own Still life (pastel)

Over the past year the Tatham Art Gallery has been conducting research into the art needs of youth in the community. We have accumulated a database of information from more that 100 youths interested in art education.

Based on this research we will be launching a new education programme of basic art classes. We are conducting a trial run of four classes that will take place on Friday afternoons throughout October. Although people who have taken part in our study will be contacted directly, anybody who is interested is welcome to approach us.

Registration for this series of classes will take place on Friday afternoon 28 September. Space is limited so please plan accordingly. The first series of classes will focus on an introduction to the basics of drawing.

Izifundo zokudweba

Eminyakeni edlule i-Tatham Art Gallery ibivame ukuba nezinhlelo zokubhekela izidingo zomphakathi oyakhele. Okwamanje , senze ucwaningo olusivezele ukuthi kunesidingo esikhulu sokubuyisa izifundo zobuciko zomphakathi.Ku lolucwaningo lwethu sithole abantu abangaphezulu kwekhulu (100) abazidingayo lezizifundo. "Sizozwa amanzi" ngezifundo ezine, ezizobanjwa ngenyanga ka -October. Kuyaqalwa ukubhalisela izifundo ngoLwesihlanu ziwu-28 September. Bonke labo ababhalisa bazothintwa,kodwa ukubhalisa kuvulelwe wonke umuntu. Ungaphuthelwa.

Workshops with Homeless Children

The Tatham Art Gallery's Outreach section is running a pilot project with 10 homeless youngsters. The participants, who are in their late teens, are brought to the Tatham on Tuesdays by Youth for Christ caregivers, Londiwe and Sthembiso. As the children live and sleep on the streets in the same area downtown, they are treated as a cohesive group.

In the creative workshops, where a meal and games form part of the programme, Phumzile and Kobie are leading the children to use easily available materials, such as found objects, to make new creations. In one of the first workshops they made small clay animals and then went out in groups into the Tatham grounds to look for embellishments such as seeds, strings, feathers and plastic tags. One artist unknowingly copied an age-old San painting practice when he used white bird droppings for his Nguni cow's spots.

Initially the emphasis will be on personal development of the individuals, but we hope to display some of their work during the Gallery's Christmas Sale in the beginning of December.

Sisebenzisana nezingane ezihlala emgwaqweni

I-Tatham Art Gallery isungule umkhankaso wokusebenzisana nezingane ezihlala emgwaqweni edolobheni.Lomkhankaso wenziwa ngokubambisana noLondiwe beno Sithembiso, be Youth for Christ okungababheki balezingane.Loluhlelo lwenziwa njalo ngoLwesibili. Kulokhu kusebenzisana, abantwana benza imisebenzi yezandla ukuveza amakhono abo,lokhu kulandelwa ukuthi kubanjwe imidlalwana bese bethola okuya ethunjini. Kwezemfundo basizwa abasebenzi base-galari okungo-Kobie Venter, Phumzile Sithole no Thulani Makhaye. Kuloluhlelo kusetshenziswa kakhulu izinto ezitholwayo emagcekeni ase Galari nase mgwaqweni ukwenza umsebenzi wesandla. Sebeke benza izilwanyana ngobumba bazihlobisa ngalokho abakuthole emagcekeni nasemgwaqweni.

Omunye wabo abantwana wahlanganisa udoti wezinyoni wahlobisa ngawo inkomo yakhe yohlobo lwesi-Nguni, okwaba yisikhumbuzo sesithombe sakudala sabaThwa. Lemisebenzi izobonakaliswa kwindali enkulukazi yesitolo sezandla sase Tatham Art Gallery ngasekupheleni konyaka.More Articles

Collection

Johansson collectionThe Tatham Art Gallery holds an Art Collection that contains significant British and French artworks dating back to the 18th century. Its South-African art collection is focused on, but not exclusive to, the art of KwaZulu-Natal.

Exhibitions

ImageThe Tatham Art Gallery hosts a range of Art Exhibitions. These include traveling and researched exhibitions as well as exhibitions initiated by the Gallery and compiled from the collection.

Articles

A selection of current and archival articles from the Tatham Art Gallery. These articles provide a historical and contemporary perspective on the Gallery and the visual arts in KwaZulu-Natal.

Art Gallery Shop

ImageThe Tatham Art Gallery shop stocks high quality works by local crafters. It is an ideal place to find unique presents and original collectables.