Visit: Directions | Contact: Details

Edendale Excels - a celebration of four artists from Edendale

7 February to 22 June 2008
A similar exhibition was held at Georgetown Library, Edendale, from 7 to 29 February 2008.

Home > Exhibitions > Edendale Excels

Edendale Excels - a celebration of four artists from Edendale

This exhibition is a joint initiative by the Greater Edendale Development Initiative (GEDI) and the Tatham Art Gallery. GEDI proposed a programme to honour the role of the Edendale community in South African history and the visual art component is curated by Thulani Makhaye, Education Officer at the Gallery.

The artists featured are Gerard Bhengu , Michael Zondi, Fanozi 'Chickenman' Mkhize and Siyabonga Sikosana, all from the Greater Edendale area. These four artists were chosen because of their links with Edendale either as residents, or having studied or worked in the area. The new Visual Arts curriculum for secondary schools has recommended Zondi and Bhengu, amongst others, as artists to be studied by the grade 11 and 12 learners for their research project in Visual Arts studies.

Through the exhibition learners and the public will gain an understanding of the lives and work of black artists whose work has not been widely acknowledged in South Africa. How many people know, for example, that Michael Zondi became only the second black artist to have a solo exhibition in the Durban Art Gallery at the height of Apartheid? Or, that Gerard Bhengu was a well known illustrator of traditional Zulu customs and costume from the 1940s onwards?

The exhibition will be held simultaneously in the Tatham Art Gallery and the Georgetown library with supporting documents for both venues. Copies of the artworks will be on view in the Georgetown Library while the original artworks will be on display at the Tatham Art Gallery.

Edendale Excels Artists

I-Edendale iyaphumelela - umbukiso wemisebenzi yamaciko amane adabuka e-Edendale

Lombukiso usungulwe ngokubambisana phakathi komnyango wokuthukiswa komphakathi i-Greater Edendale Developlment Initiative (GEDI) negalari iTatham. Abomnyango wokuthuthukiswa komphakathi wase Edendale bathula uhlelo lokuqhakambisa indima eyadlalwa umphakathi wase Eden dale emlandweni wase Ningizimu Afrika nakwezobuciko okube indima ebhekwe womunye wabasebenzi bethu ababhekene nezemfundo uThulani Makhaye.

Amaciko akulombukiso o; Gerard Bhengu, Michael Zondi , Fanozi "Chicken man" Mkhize noSiyabonga Sikosana bonke abaliqhamukisa e-Edendale. Lamaciko akhethwa ngoba enobudlelwano nendawo yase Edendale ngokuhlala,ukufunda noma ngokusebenza khona e-Edendale. Uhlelo lwezemfundo kwezobuciko ezikoleni zamabanga aphakeme lubeke amaciko afana noGerard Bhengu noMichael Zondi njengamanye amaciko abafundi abangenza ucwaningo ngawo ezifundweni zobuciko zabo ikakhulukazi abafundi bamabanga u11 no12.

Ngalombukiso sithemba ukuthi abafundi nomphakathi bazozuza ulwazi nokuqonda ngemisebenzi yamaciko amnyama ehlonishwa nethandwayo iNingizimu Afrika yonke. Isibonelo bangaki abantu abanolwazi lokuthi uMichael Zondi waba iciko lesibili elimnyama ukuba nombukiso walo ngalodwana egalari yase Thekwini ngaleziyazikhathi ezinzima zobandlululo? Nokwazi ukuthi UGerard Bhengu waba ngumdwebi wemilando namasiko amaZulu odumile kusuka ngeminyaka yawo1940?

Lombukiso uzobanjelwa eTatham kanye nakumtapo wolwazi wase George town ukhashwa imilando kanye nokulotshiwe ngalamaciko kuzona zombili lezindawo. Imifanekiso yemisebenzi yalamaciko izokhonjiswa eGeorge town kuthi imisebenzi yawo lamaciko ibukiswe eTatham.

Edendale Excels Booklet


More Exhibitions

Collection

Johansson collectionThe Tatham Art Gallery holds an Art Collection that contains significant British and French artworks dating back to the 18th century. Its South-African art collection is focused on, but not exclusive to, the art of KwaZulu-Natal.

Exhibitions

ImageThe Tatham Art Gallery hosts a range of Art Exhibitions. These include traveling and researched exhibitions as well as exhibitions initiated by the Gallery and compiled from the collection.

Articles

A selection of current and archival articles from the Tatham Art Gallery. These articles provide a historical and contemporary perspective on the Gallery and the visual arts in KwaZulu-Natal.

Art Gallery Shop

ImageThe Tatham Art Gallery shop stocks high quality works by local crafters. It is an ideal place to find unique presents and original collectables.